Algemene voorwaarden

Indien u een reservering maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de ANVR & SGR en de voorwaarden van Klooster Reizen BV. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. Klooster Reizen BV gaat er, indien u een verzekering heeft afgesloten, vanuit dat u op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat Klooster Reizen BV ervan uit dat u de reisinformatie op de website en in de bevestiging heeft gelezen. Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die Klooster Reizen BV hanteert.

Reserveren
Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt Klooster Reizen BV dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden de ANVR Voorwaarden gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Klooster Reizen BV als een definitieve boeking.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Geen afkoelingsperiode
Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het Internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’, die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen.
Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge artikel 8 lid 3 sub a uitgesloten.

Herroeping aanbod
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. 16 (reizen naar overige bestemmingen) kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Reisdocumenten
Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient uw paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u altijd bij de ambassade van het land waar u heen wilt reizen na te gaan of u een visum nodig heeft. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Klooster Reizen BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Reisduur
Houd er rekening mee dat de reisdagen altijd meetellen bij het bepalen van uw reisduur. Bij een 8-daagse reis bent u dus 7 nachten op uw bestemming. Het kan voorkomen dat u door ongunstige vluchttijden niet de volledige reisduur op uw bestemming bent. Klooster Reizen BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor ongunstige vluchttijden.

Privacy voorwaarden
Klooster Reizen BV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt en is te vinden in onze uitgebreide Privacy Statement Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright
Alle publicaties van Klooster Reizen BV zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Klooster Reizen BV.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze Internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Klooster is er voor u als een reis om welke reden dan ook niet aan uw verwachting heeft voldaan. We hebben zelf een uitgebreide klachtenprocedure en helpen u waar mogelijk in geval van een dispuut met een touroperator of accommodatieverschaffer. Maar ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat u er met de reisaanbieder niet uit komt. Dan is het prettig om te weten dat u altijd terecht kunt bij een onafhankelijke partij. En dat Klooster u de weg wijst als u hulp nodig heeft met uw klacht.

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Voor meer informatie zie www.sgc.nl.

Reclamecode Reisaanbiedingen
De reisindustrie blinkt uit in het creëren van prijschaos. Door de prijsbomen is het bos niet meer te zien. En bij weinig prijzen is het duidelijk wat nu precies wel of niet inclusief is. Terwijl u wel precies wilt weten wat u totaal betaalt en hoe dit totaalbedrag is opgebouwd!

Klooster biedt volledige transparantie. Niet alleen op de website, maar in al onze uitingen wordt u correct en volledig geïnformeerd. En wij vragen onze partners precies dezelfde openheid te betrachten. Geen verrassingen achteraf. Voldoet een partner/touroperator niet aan onze eisen, dan verwijderen we het aanbod van de website en stoppen we verkoop. Logisch dan ook dat we ons volledig aansluiten bij de doelstellingen van de Reclamecode Reisaanbiedingen.

De Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) vervangt per 1 april 2009 de Code Reisaanbiedingen en de Reclamecode Reisaanbiedingen, zodat er vanaf 1 april 2009 één Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) van kracht is. Op basis van deze Code dienen in de gepubliceerde reissom, naast de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, ook de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten te worden vermeld. In gevallen waarin een bemiddelaar reisdiensten via het Internet aanbiedt, vermeldt deze bij de aanbieding of deze inclusief of exclusief reserveringskosten is.